Welkom op de website van de

Vereniging Eurospecialité's

Onze vereniging vertegenwoordigt Nederlandse bedrijven die merkgeneesmiddelen importeren uit landen binnen de Europese Unie (EU) en Noorwegen en IJsland (Europese Economische Ruimte). Deze vorm van import is alleen mogelijk tussen deze specifieke landen. Daarom spreken we van ‘Eurospecialité's’.

Import goedkopere merk geneesmiddelen

Binnen de EU / EER is er vrij verkeer van goederen en is uitputting van merkenrecht van kracht. Zodra een fabrikant een product op de markt heeft gebracht, mogen andere partijen dit ook importeren - ook als ze niet de merkhouder zijn. Dit geldt evenzeer voor medicijnen. Aangezien er binnen de EU / EER prijsverschillen zijn tussen merkgeneesmiddelen is ‘parallel’ import van deze merkgeneesmiddelen ontstaan.

Bedrijven die niet de merkhouder zijn importeren goedkopere geneesmiddelen en leveren deze via groothandel en (ziekenhuis)apotheek aan de Nederlandse patiënt. Dit gebeurt al sinds 1976.

Onder stricte voorwaarden

De import van merk geneesmiddelen door een andere partij dan de merkhouder is gebonden aan strikte voorwaarden. Alle bij de VES aangesloten leden voldoen aan deze voorwaarden. Ze beschikken over een groothandels- en fabrikanten vergunning. Alle partijen waar ze mee handelen voldoen aan GDP (Good Distribution Practice). De VES is ook lid van de AME (Affordable Medicines Europe)

Achter de schermen

Eurospecialité's in het kort:

acht kenmerken

Als vereniging wil VES zorgen voor adequate informatievoorziening  over Eurospecialité's. Ook omdat er soms nog misverstanden zijn over deze geneesmiddelen, bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars, overheden en patiënten. We zetten de belangrijkste kenmerken op een rij:

 • Eurospecialité's zijn (gepatenteerde) merkgeneesmiddelen die worden geïmporteerd uit een ander EU-land omdat ze daar goedkoper en/of beschikbaar zijn.

 • Eurospecialité's zijn gelijk of nagenoeg gelijk aan het Nederlandse geneesmiddelen. De werkzaamheid en veiligheid zijn gelijk aan die van een Nederlands referentiegeneesmiddel. Dit wordt getoetst en goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of de European Medicines Agency (EMA).

 • Eurospecialité's zijn originele (merk)geneesmiddelen, maar dan geïmporteerd. Het enige verschil is de lay-out van de originele buitenlandse verpakking en de taal. De geneesmiddelen zijn nagenoeg altijd afkomstig van dezelfde fabrikant en/of merkhouder.

 • Eurospécialité's zijn 100% legaal en absoluut veilig. Het zijn dezelfde (merk)geneesmiddelen als de geneesmiddelen die al op de Nederlandse markt aanwezig zijn. Ze beschikken ALTIJD over de juiste vergunning zodra ze in Nederland op de markt gebracht worden.

 • Eurospecialité's zijn hoofdzakelijk receptgeneesmiddelen. Ze zijn uitsluitend verkrijgbaar op voorschrift van een arts en worden ter hand gesteld door een apotheek.

 • Eurospecialité's worden altijd voorzien van een Nederlands etiket en een Nederlandse bijsluiter. Zodra de vergunning is verleend maakt de importeur het product op deze manier geschikt voor de Nederlandse markt.

 • Eurospecialité's kunnen voorzien zijn van een VES-sluitzegel. Dit anti tampering device (ATD) is dé garantie dat de verpakking onder de juiste voorwaarden is bewerkt door de importeur.

 • Eurospecialité's mogen alleen onder strikte voorwaarden worden geïmporteerd. Alle importeurs beschikken over benodigde vergunningen zoals GMP (Good Manufacturing Practice) en GDP (Good Distribution Practice). Deze worden getoetst en afgegeven door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook beschikt de importeur per product over een parallelhandelsvergunning. Deze wordt afgegeven door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) of de European Medicines Agency (EMA).

De toegevoegde waarde van Eurospecialité's

vier grote voordelen

Eurospecialité's zijn ontstaan omdat er prijsverschil is tussen (gepatenteerde) merkgeneesmiddelen binnen EU-lidstaten. De handel in deze medicijnen is niet alleen interessant voor importeurs, maar heeft evidente voordelen voor de gehele gezondheidszorg. We zetten de belangrijkste voordelen op een rij:

 • Concurentie gepatenteerde geneesmiddelen

  Veel medicijnen zijn gepatenteerd. Dit geeft de merkhouder een monopoliepositie. Parallelimport van gepatenteerde merkgeneesmiddelen is de enige vorm van concurrentie voor een medicijn tijdens de gehele patentperiode. Dankzij de import door bedrijven die geen merkhouder zijn valt er toch wat te kiezen voor groothandels, apothekers, voorschrijvers, patiënten en zorgverzekeraars.

 • Beheersing kosten gezondheidszorg
  Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS (2012) laat zien dat Eurospecialité's een positief effect hebben op de prijs van medicijnen in Nederland. De importeurs van merkgeneesmiddelen volgen de prijsstelling van medicijnen in de diverse EU-landen op de voet. Hun marktgedreven aanpak zorgt voor meer transparantie, meer concurrentie en uiteindelijk ook een lagere prijs. Dit draagt direct bij aan de beheersing van de kosten voor de gehele gezondheidszorg.

  Onderzoek uit 2016 van Susan Mendez (Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research) bevestigt dit beeld. Haar onderzoek maakt duidelijk dat het verbieden van parallelimport meerdere negatieve effecten heeft met als eindeffect: hogere overheidsuitgaven voor gezondheidszorg en een lager welzijn van de patiënt.

 • Extra garanantie voor continuïteit levering geneesmiddelen

  Eurospecialité's dekken eventuele tekorten aan medicijnen af. Dit is geen overbodige luxe, want de farmaceutische industrie en haar bevoorradingsketen is kwetsbaar. Er kunnen om meerdere redenen tekorten ontstaan. Bijvoorbeeld vanwege grondstof- of productieproblemen, een recall, etc. Soms trekken farmaceutische bedrijven medicijnen terug uit een land omdat ze niet winstgevend genoeg zijn.

  Tekorten kunnen ook ontstaan als producenten hun invoerquota niet snel aanpassen op het moment dat de vraag naar medicijnen verandert. Op dergelijke momenten zorgt parallelimport ervoor dat medicatie die in Nederland niet meer of in onvoldoende mate verkrijgbaar is, toch beschikbaar blijft..

 • Versterking apotheekpraktijken
  Zorgverzekeraars gaan ervan uit dat apothekers bij de uitgifte van medicijnen soms actief gebruik maken van goedkopere varianten (substitutie). Dit wordt meegewogen in de verrekening, als ‘clawback’.
  Dankzij Eurospecialité's hebben apothekers daadwerkelijk de beschikking over goedkopere medicijnen. De extra marges die dit oplevert kunnen ze investeren in zorg en extra professionals.
  Eurospecialité's maken een hoger niveau van recept verwerking, distributie, apotheek bereidingen en losse medicatie bij apotheek houders mogelijk.